weblogs van kotters

www.kotterfotos.punt.nl           kotter weblog

www.visserijnieuws.punt.nl       visserij weblog

www.rorifocus.nl                        kotter weblog

http://www.visserijfilmpjes.nl

http://hdtv.webcam.nl/urk/    HAVEN VAN URK

http://www.visafslaglauwersoog.com/                   VISAFSLAG  LO

http://www.visserijdagenurk.nl/       FECLAME VOOR VISSEIJ

http://www.visserijopurk.nl/ WEBLOG

www.shipdata.n FOTOS VAN KOTTERS

WWW.OD6.NL  KOTTERWEBLOG

www.pefa.nl      VISAFSAG YM SC DH

visserijscheveningen.punt.nl      KOTTER WEBLOG

www.knrm.nl    REDDING MAATSCHAPIJ

www.deurkervissers.nl    gy 57

http://www.visserijfilmpjes.nl/

http://www.visned.nl/   PO URK

http://www.elisabethbv.nl/  KOTTER  BEBLOG

http://www.kotter.nl/ FOTOS WEBLOG

http://www.bck40.nl/ DE BCK 40

http://www.marinetraffic.com/nl/?lang=nl kotters volgen

http://visserijfoto.punt.nl/ foto s enz

www.sl27.nl  weblog

 http://www.texelsegarnaal.nl/   garnale visserij

http://hulpinnood.nl/ zoutkamp

http://www.visserijnieuws     visserij blaadje

http://www.visdasgeil.nl/     fd 281

www.efice.com                        visafslag urk

http://www.vissersschip.nl/      uk 227 en ng 12

het weer
Abonneren is gratis

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Op 7 december 2017 bereikte de Raad een voorlopig akkoord met het Europees Parlement over een nieuw meerjarig beheersplan voor demersale visbestanden in de Noordzee. Demersale visbestanden zijn vissoorten die op of in de nabijheid van de zeebodem leven en voedsel zoeken.

Doel van de overeengekomen verordening is een stabiele regeling tot stand te brengen die fungeert als leidraad voor toekomstige besluiten over vangstmogelijkheden in het gebied, en ervoor te zorgen dat er duurzaam wordt gevist, met volledige inachtneming van de beginselen van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB).

’’Dit akkoord is een verdere stap in de uitvoering van de beginselen van het hervormde gemeenschappelijk visserijbeleid: duurzaamheid, regionalisering en empowerment van lokale vissers. Het is bovendien in overeenstemming met recentelijk aangenomen regels voor de Oostzee, met samenhang tussen de verschillende zeebekkens en een gelijk speelveld tussen vissers van verschillende nationaliteiten als resultaat”.Siim Kiisler, minister van Milieubeheer van Estland

Het visserijgebied dat onder het akkoord valt, is een bijzonder gecompliceerd gebied dat wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van gemengde bestanden en vissers uit verschillende landen die verschillende vistuigen gebruiken. Met het nieuwe plan wordt een alomvattende flexibele aanpak nagestreefd met betrekking tot de interacties in dit gemengd visserijgebied, en leidt ertoe dat deze interacties geen negatieve economische en sociale gevolgen hebben voor de visserijsector in de komende jaren.

Om dit probleem het hoofd te bieden, bereikten de Raad en het EP, in lijn met het Commissievoorstel, overeenstemming over bandbreedtes waarbinnen totaal toegestane vangsten (TAC) en quota in de toekomst zullen worden vastgesteld. Binnen deze limieten zal de Raad dan vrij een passend vangstniveau kunnen bepalen op basis van de best beschikbare wetenschappelijke adviezen en met het oog op het bereiken van een maximale duurzame opbrengst (MDO), waardoor overbevissing wordt vermeden. Met de door de bandbreedtes geboden flexibiliteit zal gemakkelijker rekening kunnen worden gehouden met de interactie tussen verschillende bestanden en zal paal en perk worden gesteld aan het fenomeen "knelsoorten", d.w.z. soorten met lage quota waardoor vaartuigen, wanneer de quota voor die soorten zijn bereikt, het vissen moeten stilleggen zelfs als ze nog quota voor andere soorten hebben.

Wat betreft de details van het akkoord kwamen de Raad en het EP overeen het toepassingsgebied van de verordening te vereenvoudigen en te beperken tot belangrijke gerichte visserijen die meer dan 90% van de aanlandingen uitmaken en een groter risico lopen op overexploitatie, en tot de bijvangsten ervan. Ook zullen er instandhoudingsmaatregelen voor de betrokken soorten worden genomen.

Wanneer uit wetenschappelijk advies blijkt dat recreatievisserij een grote impact heeft op de visserijsterfte, kan de Raad besluiten om bij de vaststelling van de vangstmogelijkheden dit soort visserij in te perken.

De nieuwe regels zullen de regionale samenwerking versterken doordat de lidstaten en dus ook de lokale visserijgemeenschappen inspraak krijgen in belangrijke onderwerpen waarover zij gemeenschappelijke aanbevelingen kunnen indienen.

Tot slot zorgen de regels in het meerjarenplan voor de Noordzee voor samenhang met het meerjarenplan 2016 voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee, waardoor een gelijk speelveld voor alle EU-vissers wordt gewaarborgd, ongeacht de locatie waar zij vissen.

Volgende stappen

Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het Comité van permanente vertegenwoordigers van de Raad (Coreper). Na de formele goedkeuring door de Raad zal de nieuwe wet worden voorgelegd aan het Europees Parlement voor een stemming in eerste lezing, en aan de Raad voor de definitieve aanneming.

Zo kan de nieuwe verordening medio 2018 in werking treden.

[Persmededeling Raad van de Europese Unie 08/12/2017]

Lees ook: Toch akkoord over Noordzee Meerjaren beheersplan visserij

Akkoord over nieuw meerjarig beheersplan visserij in de Noordzee

 

 kiek ok ff  op www.visserijnieuws.punt.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------

Reacties

VisNed is tevreden met de resultaten die vorige week in Bergen zijn bereikt. Voor schol is de korting van 35% naar 15% gegaan. En bij kabeljauw wordt de totale TAC voor Noordzee en Skagerak, met 13% verhoogd.

Ook voor andere soorten in de Noordzee en Skagerrak werd overeenstemming bereikt.

Afgelopen week waren in het Noorse Bergen de jaarlijkse onderhandelingen tussen de EU en Noorwegen over de vaststelling van de TAC’s voor de bestanden in de Noordzee en het Skagerrak die gezamenlijk beheerd worden. Vrijdagmiddag is een compromis bereikt waarmee de Europese Commissie, de lidstaten en Noorwegen konden instemmen. Namens de NL-kottersector was Geert Meun in Bergen aanwezig. Vanuit kotterperspectief bezien is VisNed tevreden over de uitkomst van deze onderhandelingen.

TAC’s

Bij de vaststelling van de TAC’s wordt het principe toegepast dat zo spoedig mogelijk maar uiterlijk in 2020 MSY gerealiseerd moet zijn. Tijdens deze onderhandelingen bleek dat bij de soorten kabeljauw, wijting en schol op grote problemen te stuiten. Vandaar werd bij deze soorten gekeken of er afgeweken kon worden van het (te) strakke ICES-advies.

Schol

Om bij schol MSY in 2018 te bereiken stelt ICES voor een korting toe te passen van 35%. Voor VisNed maar ook voor vele anderen blijft het onbegrijpelijk dat bij een stock die er zo goed voor staat en waarbij uit wetenschappelijke informatie blijkt dat deze blijft stijgen, een dergelijke grote korting doorgevoerd moet worden. Dat je in zo’n situatie überhaupt moet spreken over een korting is eigenlijk al van de gekke.

Maar dit alles vindt zijn oorzaak in de zeer scherpe, zeg maar onrealistische MSY-referentiepunten. En de politiek heeft beheer volgens MSY nu eenmaal vastgelegd in het Gemeenschappelijk Visserijbeleid en dat veeg je zomaar niet van tafel. Maar gelukkig waren Commissie en lidstaten bij schol bereid om richting MSY meer flexibiliteit toe te passen.

In het begin van de week lag er een korting van 20% op tafel wat voor ons echt een brug te ver zou zijn ook omdat wij op basis van een, door WMR op verzoek van VisNed, opgesteld document aan konden tonen dat met een korting van 10% in de komende jaren MSY ook gerealiseerd wordt. In een ultieme gezamenlijke actie van LNV en NL-aanvoersector richting Commissie en lidstaten kon de korting verder gedempt worden tot 15%.

Nogmaals; bij schol moeten spreken over een korting is eigenlijk bizar, daarover is iedereen het wel eens, maar je zit met de afgesproken beheersregels en een ICES-advies. En onder deze omstandigheden een korting van 35% te minimaliseren tot 15% is een resultaat waar we, alles afwegende uiteindelijk verder mee kunnen. En wat belangrijker is; hiermee kan de vloot in 2018 mee uit de voeten. De korting van 15% geldt ook voor schol in het Skagerrak.

>>> Lees hier verder op de website van VisNed <<<

...

kiek  op  www.visserijnieuws.punt.nl

---------------------------------------------------------------------------------------

Reacties

Volgens de wetenschap gaat het niet goed met het zeebaarsbestand in de Noordzee en westelijke wateren. Om het tij te keren stelt ICES voor 2018 een 0-vangst voor om dit bestand te laten herstellen.

VisNed begrijpt dat er extra bescherming moet komen. Tijdens overleg vorige week op het ministerie van LNV met de stakeholders over de beheersmaatregelen heeft VisNed een pleidooi gehouden voor werkbare maatregelen en het betrekken van de sportvisserij in het bijdragen aan het herstel.

Op dit moment gelden voor beroepsvissers al stringente maatregelen. Zo mogen vaartuigen die een bodemtrawlvistuig gebruiken niet gericht op zeebaars vissen en geldt een bijvangst van maximaal 3% per dag en maximaal 400 kg per maand. Daardoor komt het nog steeds voor dat bij een bepaalde lucky trek soms duizenden kg zeebaars gediscard moeten worden. Dankzij bizarre regelgeving een enorme verspilling die nergens toe dient.

Tijdens het overleg werd het ICES-advies en een document besproken met de resultaten van de maatregelen die tot nu toe genomen zijn, die door de Europese Commissie als onvoldoende gekwalificeerd worden. Om toch tot een omkeer in de ontwikkeling van het bestand te komen waarbij een toename wordt gerealiseerd dient de visserijinspanning met maar liefst 60 % af te nemen. Dit zou bijvoorbeeld betekenen dat de bijvangst nog maar 1% per dag mag bedragen en niet meer dan 150 kg per maand. VisNed heeft steeds gepleit voor pragmatische en werkbare regels. Echter, op dit moment, maar ook met de aanlandplicht aanstaande, is deze aanpak heel ver weg.

Discards

In de discussie heeft VisNed aangegeven dat de huidige bijvangstbepalingen discards in de hand werken. Vissers vermijden zoveel mogelijk locaties waar de kans op de vangst van zeebaars groot is maar er blijft soms sprake van een onvermijdelijke bijvangst die de 3 % of 400 kg te boven gaat.

Werkbare maatregelen

VisNed pleit opnieuw voor werkbare maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan een bijvangsthoeveelheid op jaarbasis. Verder moeten alle kleinschalige vissers, die nog wel gericht op zeebaars vissen (handlijn, haken en staandwant) gelijk behandeld worden. Vanuit VisNed hebben we aangegeven dat Nederland een relatief kleine speler is, immers alle Nederlandse visserijactiviteiten, commercieel en recreatief zorgen samen nog niet voor 10 % van de aanvoer. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn de grote spelers en dienen dan ook het voortouw te nemen.

Wat weten de wetenschappers?

Gesproken wordt over het sluiten van paaigebieden en Real Time Closures (RTC’s) bij concentraties van zeebaars. Echter, de wetenschappelijke informatie hierover is nog onvoldoende. Van verschillende kanten werd aangegeven dat de aanwas van jonge zeebaars in zee duidelijk zichtbaar is. Ook wordt er in sommige visserijen veel zeebaars gevangen die net onder de minimum maat van 42 cm zit.

Dit zijn vissen die tenminste 3-4 jaar oud zijn en VisNed heeft de vraag gesteld waarom hierover niets in het ICES-advies staat. Is dit wel opgemerkt door de wetenschap? Veel vissen die nu nog niet de minimummaat hebben duidt erop dat deze volgend jaar wel in de vang komen. Wordt de visserman dan niet met een onuitvoerbaar probleem geconfronteerd? VisNed heeft net als NetViswerk het moeten discarden als immoreel aangeduid.

Sportvisserij

Waarschijnlijk wordt meer dan de helft van de onttrekkingen aan het bestand gedaan door de sportvisserij. Beleidsmakers zouden ook deze partij mogen vragen een evenredige bijdrage te leveren aan de herstelmaatregelen.

Opnieuw is aandacht gevraagd voor controle en handhaving op zeebaars-activiteiten waarvan iedereen weet dat deze niet conform de regelgeving gaat. Veel restaurants worden bevoorraad door sportvissers die zich niet houden aan de baglimit. Als van de beroepsvisserij grote inspanningen gevraagd worden een bijdrage te leveren in het herstel moet andere zaken niet oogluikend worden toegestaan. Dat ondermijnt in ieder geval het draagvlak voor de ingrijpende maatregelen waarover tijdens de Visserijraad van 11 en 12 december as. een besluit wordt genomen. [Nieuwsbericht VisNed - 1 december 2017]

Zeebaars [Dicentrarchus labrax ] foto Wikimedia Commons

kiek op wwww.visserijnieuws.punt.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reacties

De spontane actiebeweging Eéndracht Maakt Kracht doet veel en goed werk. Binnenskamers wordt gewerkt aan ééndracht, aan een ‘transitie tussen de oren’ dat het niet alleen om de weekbesomming draait.

Buitenshuis als trotse en positieve vissers aan het kweken van goodwill. En samen wordt gestreden tégen de onzinnige aanlandplicht voor ondermaatse visjes en vóór behoud van ruimte op zee. Zaterdag was de eerste jaarvergadering. Ga zo door en blijf werken aan de beeldvorming, luidde het advies van collega-vissers aan het bestuur.

De bedreigingen zijn afgelopen anderhalf jaar niet minder geworden. Maar maatschappelijk en politiek is er wel degelijk een kentering waar te nemen. Zie ook het regeerakkoord, dat duidelijk oog heeft voor de zorgen in de visserij. Breed wordt erkend dat de visserijsector alle steun verdient. EMK heeft daar zeker aan bijgedragen.

,,Onze opponenten zitten niet stil, maar wij gaan niet zitten chagrijnen. We houden de moed erin, dat willen we uitstralen. Ondanks dat het kwart over twaalf voor ons is en ons voortbestaan aan een rotte draad hangt. Want er hangt inderdaad nogal wat boven ons hoofd’’, aldus voorzitter Job Schot (Z 201) in zijn openingswoord. Van LNV-minister Carola Schouten wordt verwacht dat ze opkomt voor de visserijbelangen. Schot: ,,In Amsterdam hebben we mooie woorden en beloftes gehoord. Wij zien uit naar daden waarbij onze sector zal welvaren.’’

Schot stipte de aanlandplicht aan (,,wij willen babyvisjes sparen’’), de komst van windmolenparken (,,we willen inspraak’’) en gesloten gebieden. Het doet de wenkbrauwen fronsen dat garnalenvissers voor natuurbescherming het veld moeten ruimen, daar waar zandzuigers wel actief mogen blijven. Over rog wilde Schot ook nog wat zeggen. Vissers worden gedwongen die vanwege quotatekorten overboord te spoelen, terwijl er in de Oosterschelde met veel tamtam vijf gekweekte roggen worden uitgezet, zogezegd om de stand te redden. ,,Waar zijn we mee bezig?’’

>>> Lees hier verder op Visserijnieuws.nl <<<

 

Bijeenkomst EMK 18 november 2017 foto via twitter

Reacties

Dat kokoskrabben vlees eten was bekend, men ging ervan uit dat deze krabben aaseters waren. Tot een wetenschapper er één wist te filmen die een slapende vogel bekruipt en een vleugel breekt met zijn krachtige scharen.

De opmerkelijke beelden werden gemaakt op de Chagos archipel door Mark Laidre, een wetenschapper die zich inzet om de kokoskrabben (Birgus latro) te beschermen. De beelden veranderen alles wat experts wisten of dachten te weten over de krabben. De video werd vorig jaar gemaakt, maar pas begin oktober op sociale media gepubliceerd.

Kokoskrabben hebben hun naam gekregen doordat ze in bomen klimmen om kokosnoten te plukken, die ze zonder moeite kraken met hun krachtige scharen. Volgens experts eten ze ook af en toe vlees, maar wetenschappers waren er tot nog toe van overtuigd dat deze krabben alleen dode dieren aten.

Laidre kon de beelden filmen toen hij een krab volgde die in een boom klom, en hij getuige werd van de slachtpartij. De krab sloop langzaam naar de vogel die in een nest lag te slapen, haalde uit met een van zijn klauwen en brak de vleugel van het dier. De gewonde vogel viel op de grond, waarna hij werd opgegeten door een meute hongerige krabben.

De wetenschapper gaat nu met de beelden aan de slag en doet er alles aan om te weten te komen welk voedsel de krabben meenemen naar hun nest. Hij probeert ook uit te zoeken of het jachtinstinct gevolgen heeft voor het ecosysteem van de Britse eilandengroep.

“Als genoeg kokoskrabben op deze manier op een prooi jagen, kan dit aanzienlijke gevolgen hebben. Op deze kleine eilanden zijn volwassen kokoskrabben verreweg de grootste landdieren. Zeevogels kunnen eilanden met veel krabben gaan mijden om te voorkomen dat zij of hun nageslacht word opgevreten.” Aldus Laidre in de Newscientist. Kijk onder de video.

Video: Coconut crab attacks bird

Gepubliceerd op 5 okt. 2017 door Coconut Crab Conservation

 kiek ook op www.visserijnieuws.punt.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Reacties

Vissersactiegroep EMK vindt dat een maandag gepubliceerd CBS/WNF-persbericht gerectificeerd moet worden. Daarin wordt de visserij volgens wetenschappers van Wageningen Marine Research (WMR) onterecht in een kwaad daglicht gesteld. Woensdagavond dienden het CDA, CU en SGP Kamervragen in over de CBS/WNF-blunder.

“CBS: 30 procent minder zeedieren in Noordzee," kopten landelijke media deze week. Die CBS-berekening is op basis van data van WMR en is opgenomen in het Living Planet Report van het Wereld Natuur Fonds. Het rapport concludeert dat de bodemvisserij verantwoordelijk is voor die teruggang. WMR liet gisteren weten niets te snappen van de koppeling van oorzaak en gevolg. “Deze conclusies kun je op basis van die gegevens niet trekken”, aldus onderzoeker Ingrid Tulp. Zij vindt het vreemd dat er zonder specifiek nader onderzoek oorzaken worden opgehangen aan trends.

Innovatie en duurzaamheid

Vissers van actiegroep EMK verbaast het niet dat natuurorganisaties de visserij in diskrediet brengen. EMK-voorzitter Job Schot: “Wij zijn niet anders gewend. Terwijl wij over de hele linie prima presteren op duurzaamheid. Sinds 1957 zat er niet zo veel vis in de Noordzee. Wij vissen met innovatief vistuig dat over de bodem zweeft, dat zo’n vijftig procent brandstof bespaart en selectiever vist. Via Fishing for Litter is in 2016 bijna 300.000 kg opgevist afval aan land gebracht. Ook sloten wij talloze GreenDeals en wordt er geëxperimenteerd met vispluisvrij-materialen.”

Feedback

Wat de vissers wél verbaasde is dat media één-op- één berichten overnemen van natuur- en milieuorganisaties. Schot: “Waarom niet het principe van hoor- en wederhoor toepassen, dus vóór publicatie even bellen met WMR, VisNed of De Nederlandse Vissersbond? Ook als vissers zijn wij altijd bereid feedback te geven. Dat kan tegenwoordig zelfs vanaf zee.”

Genoeg zorgen

Nu duidelijk is dat het CBS en het WNF het publiek ondeugdelijk informeerden, willen vissers rectificatie. “Je mag dat verwachten van kwaliteitsmedia”, vindt Schot, die eraan toevoegt dat vissers genoeg zorgen hebben. “Brexit jaagt ons van vertrouwde visgronden en de Brusselse aanlandplicht brengt gezonde Noordzeevisbestanden in gevaar. Ook het uitdijende aantal windmolenparken en de geplande zeereservaten beroven ons van ons brood. Dat is genoeg onheil voor een sector die zorgt voor werk, inkomen en voedselzekerheid.” [Persbericht EMK]

Lees ook: Visserij krijgt er weer van langs

En: Kamervragen over rol CBS imagoschade boomkorvisserij

Foto: Job Schot (midden) tijdens een actie in Brussel eerder dit jaar.

 

kiek op .www.visserijnieuws.punt.nl

 

Reacties

URK – De actiegroep Eendracht Maakt Kracht liep anderhalf jaar terug van stapel. Zaterdagmorgen 18 november belegt het EMK-vissersbestuur een najaarsvergadering in de kantine van Visveiling Urk.

09.30 uur: - Inloop

09.45 uur: - Inleiding voorzitter

10.00 uur: - Samenvatting financiën en activiteiten afgelopen jaar

10.15 uur: - Ideeën/tips voor EMK komend jaar

10.45 uur: - Pauze

11.00 uur: - Peter van Dalen

11.30 uur: - Brainstorm visserij algemeen

12.00 uur: - Afsluiting bestuur

12.15 uur: - Lunch/einde vergadering

Graag opgeven per mail, zodat de catering daar rekening mee kan houden. Emkdag2017@gmail.com

,,We willen van onze achterban feedback. Over de koers en onze gezamenlijke toekomst. Wat willen we als vissers van noord tot zuid? En wat willen we niet? Hoe kunnen we bedreigingen effectief te lijf gaan? We hopen echt op een goede opkomst. De toekomst van de visserij hangt aan een verrot aangevreten draadje, aangevreten door EU-regels en ngo’s. Die gasten komen steeds maar weer opnieuw met kreten en beweringen, die kant noch wal raken. Maar het grote publiek en ook politici vangen er het een en ander van op en de toon is weer gezet. Gelet op de lasthaul-controles de laatste tijd is er niets van te merken dat de discardban verzacht wordt en werkbaar gemaakt wordt. Er zijn meer zaken die onze aandacht vragen, maar de focus als EMK leggen we vanaf de start vorig jaar op de aanlandplicht en behoud van ruimte op zee. Bam!’’

Job Schot, voorzitter EMK

kiek op www.visserijnieuws.punt.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl